Home
menu
 
0475/80.19.18

Algemene voorwaarden

 

1.Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes , bestelbonnen, leveringen en overeenkomsten, alsook op de uitvoering ervan , en gelden met uitsluiting van alle eventuele afwijkende bepalingen of voorwaarden van de klant. Afwijken kan enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van AA Lascon NV

2.Offertes-bestellingen-prijs:

Alle offertes vanwege AA Lascon NV zijn 1 maand geldig en zijn vrijblijvend. Zij zijn slechts bindend na uitdrukkelijke bevestiging van beide partijen, of wanneer er uitvoering aan werd gegeven. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, is de opgegeven prijs exclusief btw en taksen, alsook exclusief alle kosten of lasten m.b.t. het laden, lossen, de verzending, het vervoer, de verpakking en de verzekering. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door AA Lascon NV op elk moment worden rechtgezet. De offerteprijs is een prijs op basis van de aanvraag van de klant, en voor opmeting. Deze prijs kan na opmeting en bespreking van eventuele extra wensen van de klant worden aangepast. Onze offerteprijzen zijn onderhevig aan dagprijzen van grondstoffen. Indien de bestelling plaats vind na het verstrijken van de geldigheidsduur van de offerte wordt de offerte aangepast aan de op dat moment geledende grondstofprijzen. Voorziene uitvoeringsdatum dient vermeld door klant bij aanvraag offerte m.h.o planning AA lascon NV. Indien de uiteindelijke uitvoeringsdatum sterk afwijkt van vooraf afgesproken uitvoeringsdatum door toedoen van klant behoudt AA Lascon NV zich het recht van uitvoering van werken af te zien. Door het goedkeuren van de offerte worden de algemene voorwaarden voor aanvaard beschouwt.

3.Informatie:

De klant is gehouden om AA Lascon NV door middel van plannen, schetsen, studies, documenten, tekeningen enz. tijdig , d.w.z binnen een termijn van 1 maand na orderbevestiging en voor opmeting, alle noodzakelijke technische informatie te bezorgen m.h.o. het opmaken van een ontwerp. Aanpassingen die dienen te gebeuren op basis van informatie/instructies die hetzij niet gekend waren bij het ondertekenen van de offerte (met inbegrip van instructies van architect, veiligheidcoordinator, ingenieur en/of EPB/EPC regelgever)enz., hetzij een gevolg zijn van het laattijdig (na het eerste ontwerp) doorsturen van (aanvullende) informatie , zijn niet in de offerte inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend in regie aan het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering. De klant verklaart dat voor de voorziene werken zo nodig een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. De klant erkent tevens dat zo nodig de werken in overeenstemming zijn met de reglementering inzake monumenten en geklasseerde gebouwen. De klant draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid. Elke wijziging op de werf na orderbevestiging die invloed heeft op montage of productie van onze producten dienen gemeld te worden voor ontwerp. Extra opmetingen en of aanpassing aan producten ten gevolge van wijzigingen op de werf na ontwerp zullen worden doorgerekend aan bouwheer.

4.Opmeting - Ontwerp:

Na het afsluiten van de overeenkomst zal AA Lascon NV de opmeting verrichten op een tussen partijen af te spreken datum, binnen redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst. De op te meten locatie/werf dient vrij te zijn van obstructies die het opmeten kunnen hinderen en dient aangeboden te worden als zijnde klaar voor montage en voldoende verlicht. Indien ter plaatse blijkt dat de opmeting niet mogelijk is door het niet naleven van bovenstaande voorwaarden, zal de bouwheer hiervan in kennis worden gesteld. Een latere opmeting/verplaatsing als gevolg hiervan zal worden doorgerekend naar de bouwheer. Na ontvangst van de noodzakelijke informatie en eventueel voorschot, zal AA Lascon NV een principeontwerp maken met vermelding van de afmetingen. Het principeontwerp geeft een duidelijk beeld van de constructie of een deel ervan. Indien de constructie uit meerdere gelijkaardige delen bestaat wordt slechts 1 deel als principe uitgetekend. Het principeontwerp wordt eveneens doorgestuurd naar studiebureau voor het opmaken va de rekennota, dewelke in regie wordt verrekend. Na ontwerp is 1 revisie inbegrepen, elke aanpassing aan het ontwerp na de inbegrepen revisie zal worden doorgerekend aan uurtarief zijnde 60€/uur. De klant is gehouden het ontwerp en tekeningen na te kijken. Bij gebreke aan protest binnen de 10 kalenderdagen na verzending van de principetekening wordt de klant geacht akkoord te gaan met het ontwerp en de afmetingen en wordt er overgegaan tot het maken van de productietekeningen. Elke verandering aan ontwerp na maken van productietekeningen zal worden doorgerekend aan uurtarief zijnde 60€/uur.

5.Levering en plaatsing:

De door AA Lascon NV opgegeven termijnen zijn louter indicatief en niet-bindend, en er geldt wat gebruikelijk is in de sector. De klant dient m.h.o plaatsing en planning rekening te houden met een doorlooptijd van ca. 8-12 weken na goedkeuring principetekening. Overschrijding kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, schadevergoeding, weigering van inontvangstname of weigering van betaling. Elke levering en/of vervoer is op risico en kosten van de klant, zonder dat AA Lascon NV aansprakelijk kan worden gesteld voor beschadiging van welke aard dan ook, opgelope bij levering / vervoer. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende vrij en toegankelijk is zodat de levering daadwerkelijk kan geschieden (met inbegrip van parkeerverbod indien toepasselijk), en hij of zijn aangestelde dienen op het overeengekomen tijdstip en plaats aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Om de montage te laten doorgaan dient de klant ervoor te zorgen dat de plaatst van montage voldoende toegankelijk is, voldoende ruimte bied en voldoende verlicht is. De klant/bouwheer stelt gratis elektriciteit en water ter beschikking. Bij gebrek aan een van deze voorwaarden zal een nieuwe montagedatum ingepland worden en zullen opgelopen kosten doorgerekend worden. Verticaal transport is nooit inbegrepen in de offerteprijs tenzij anders vermeld.

 

6.Eigendomsvoorbehoud-overdracht eigendom en risico:

Alle geleverde goederen blijven eigendom van AA Lascon NV tot aan het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens AA Lascon NV volledig heeft voldaan, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten.

 

7.Betaling:

Voor particuliere klanten geldt steeds dat er een gespreide betaling plaats vindt. D.w.z dat er na goedkeuring offerte een voorschot wordt betaald van 20% van de offerteprijs met een minimum van 250 Euro. Op dag van montage wordt voor de start der werken 70% van het offerte bedrag betaald. Het saldo, eventueel vermeerderd met kosten zoals beschreven in punten 2 t.e.m 5, dient vereffend tegen einde lopende maand.

Voor professionele klanten wordt de betalingstermijn onderling afgesproken. Deze is maximaal 30 dagen einde maand na factuurdatum. Voor professionele klanten geldt tevens dat wij akkoord kunnen gaan met een inhouding van 5% op het factuurbedrag als borgstelling. Deze borgstelling wordt voor de helft, t.t.z 2,5% vrijgegeven na voorlopige oplevering. De overige 2,5% wordt vrijgegeven bij defenitieve oplevering met een maximale termijn van 1 jaar na factuurdatum. Indien het lot metaalwerken, ons toegewezen, de waarde van 50000 Euro overschrijdt worden tussentijds voorschotfacturen opgemaakt.

Bij niet naleving kunnen de werken tijdelijk gestaakt worden en interesten in rekening gebracht worden.